svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"นนทบุรี"รุกสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว

14 พฤศจิกายน 2566

"นนทบุรี"รุกสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว มุ่งแสดงผลงาน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนนทบุรี การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอุดร ระโหฐาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดกิจจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนนทบุรี การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับจังหวัดนนทบุรีนั้น มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเป็นเมืองซึ่งรองรับ ความเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ ด้านหนึ่งส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด แม่น้ำ คูคลองซึ่งแต่เดิมเคยใสปัจจุบันเริ่มเน่าเสีย หลายแห่งได้รับผลกระทบ
 

อย่างไรก็ดี ด้วยความเป็นจังหวัดท้ายน้ำ จึงมีปัญหามลพิษทางน้ำค่อนข้างรุนแรง ในปี 2549 จังหวัดนนทบุรีได้จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ การศึกษา สืบสาน และรักษาต่อยอดแนวทางศาสตร์ของพระราชาในงานด้านสิ่งแวดล้อม 

"นนทบุรี"รุกสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียว

โดยเน้นไปที่กลุ่ม เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อยอดส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับกำลังสำคัญในการปลูกฝั่ง หวงแหน และรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นพลังสำคัญของประเทศต่อไป

ดร.สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางบัวทอง กล่าวว่า กิจกรรมเน้นไปที่กลุ่ม เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อยอดส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับกำลังสำคัญในการปลูกฝัง หวงแหน และรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นพลังสำคัญของประเทศต่อไป 
 

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษาดังกล่าว ได้กำหนดกรอบแนวความคิด Let's make it together "ร่วมคิด ร่วมทำ สู่ความยั่งยืน" การรวมพลังของเยาวชนนนทบุรี กับไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเราได้รับเกียรติจากหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้จัดทำ แอปพลิเคชันคำนวณคาร์บอนฟุนพริ้นท์ Net Zero Man และอีกหลายหน่วยงานที่จะมาร่วมนำเสนอความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึง โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี และทั้งหมดนี้เป็นการรวมพลังที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี