"กฟผ."ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยหนุนเทรนด์"พลังงานสะอาด"

24 ส.ค. 2566 | 03:41 น.

"กฟผ."ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยหนุนเทรนด์"พลังงานสะอาด" รุกปิดศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินการเปิดศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) 

และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) 2 ใน 5 เสาหลักตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 

ทั้งนี้ REFC และ DRCC เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้าของไทยให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (Grid Modernization) ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

โดยปัจจุบัน REFC สามารถพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) สำเร็จแล้ว ซึ่งผลพยากรณ์จะนำไปใช้ในการวางแผนผลิตไฟฟ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงประเภทอื่น เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความผันผวนและความไม่แน่นอนจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

ส่วน DRCC ศูนย์กลางในการควบคุมการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือลดโหลด ดำเนินการผ่าน Load Aggregator (LA) ซึ่งจะรวบรวมโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยินดีรับเงินชดเชยจากการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

กฟผ.ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยหนุนเทรนด์พลังงานสะอาด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน DRCC อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้โครงการนำร่องซึ่งมีปริมาณโหลดที่ลดลงได้ 50 เมกะวัตต์ โดยมีการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็น LA ในอนาคตภาคเอกชนสามารถเข้ามาเป็น LA ได้ ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ทางด้านพลังงานต่อไป โดยทุก LA จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ DRCC      

“REFC และ DRCC ที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นต้นแบบของศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับภูมิภาค และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดระดับภูมิภาค อย่างละ 5 ศูนย์ ตามศูนย์เขตการควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยและมั่นคง"

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยเริ่มต้นที่ 11 ศูนย์ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 8,000 เมกะวัตต์ในอนาคต 

 

รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่กระจายอยู่นอกระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมและความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศได้

"กฟผ. มุ่งดำเนินงานด้าน Grid Modernization ในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนา Grid Modernization ในมิติอื่น ซึ่ง กฟผ. จะเดินหน้าต่อไป เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593"