ดันขอนแก่นขึ้นแท่นเมืองพลังงานอัจฉริยะการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

20 มิ.ย. 2566 | 13:56 น.

ดันขอนแก่นขึ้นแท่นเมืองพลังงานอัจฉริยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566-2570 ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ทันสมัยเชิงพื้นที่

นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ภาพรวมสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 2,882,975 กิโลวัตต์-ชั่วโมง(kWh)ต่อปี หรือเทียบเท่า 245.94 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) ต่อปี คิดเทียบเป็นค่าใช้จ่ายสามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อวิสาหกิจจำนวน 14,126,577 บาทต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 482.04 tons of CO2eต่อปี

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการส่งเสริมด้านพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566-2570 มุ่งสู่การเป็นเมืองพลังงานอัจฉริยะ  คาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืนและปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ทันสมัยเชิงพื้นที่

และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืน มั่นคงและปลอดภัย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (PEAK) 320.93 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโดยรวม 941.12 เมกะวัตต์ 

ดันขอนแก่นขึ้นแท่นเมืองพลังงานอัจฉริยะลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพด้านการผลิตการมากกว่าความต้องการใช้พลังงานอยู่ถึง 620.19 เมกะวัตต์ คิดเป็น 65.89% 

อย่างไรก็ดี สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนและมุ่งเน้นการบริการจัดการด้านพลังงานเชิงพื้นที่โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเชิงพื้นที่ ทั้งงบกระทรวงพลังงาน งบประมาณแผ่นดิน (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) โดยให้การส่งเสริมสนับสนุน เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล จำนวนมากกว่า 700 แห่ง 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 25 คัน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 29 แห่ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร จำนวน 25 แห่ง เป็นต้น