บางจากฯ ส่งต่อ"ข้าวลดโลกร้อน" เกษตรสมัยใหม่รับ"วันสิ่งแวดล้อมโลก"

01 มิถุนายน 2566

บางจากฯ ส่งต่อ"ข้าวลดโลกร้อน" เกษตรสมัยใหม่รับ"วันสิ่งแวดล้อมโลก" จำนวน 40 ตัน ที่รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ลูกค้าปั๊มบางจากที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากได้ดำเนินการนำ "ข้าวลดโลกร้อน” จำนวน 40 ตัน ที่บางจากรับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านบริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดมาส่งต่อให้กับลูกค้าสถานีบริการบางจากที่ร่วมรายการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการสอดรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.) และเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยคัดสรรผลผลิตจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มชุมชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 

สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทย และสำหรับผลผลิตข้าวลดโลกร้อนในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยรณรงค์เรื่องสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน

สำหรับข้าวลดโลกร้อนนั้น เป็นตัวอย่างที่สะท้อนผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิถีการทำนาแบบใหม่ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำนาแบบเปียกสลับแห้งในโครงการไทยไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA – Nationally Appropriate Mitigation Action) 

บางจากฯ ส่งต่อข้าวลดโลกร้อนเกษตรสมัยใหม่รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

ภายใต้ความร่วมมือหลักระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย (GIZ Thailand) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวรูปแบบใหม่ของชาวนา ใช้ 4 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน ได้แก่ 

  • การปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ให้เรียบเสมอกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
  • การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 
  • การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม 
  • การจัดการฟางและตอซังด้วยน้ำหมักแทนการเผา  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ คือ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 

จากการวิจัยและติดตามผลของโครงการ ไทยไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA) พบว่า การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 30% เทียบกับวิธีทำนาปกติ จึงเรียกว่านาข้าวลดโลกร้อนถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริโภคที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วน