คลอดระเบียบป่าชุมชน หนุนขาย “คาร์บอนเครดิต” สร้างรายได้ชาวบ้าน

16 มีนาคม 2566

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หาช่องแบ่งปันประโยชน์จากการขาย “คาร์บอนเครดิต” ใช้พัฒนาชุมชน พร้อมไฟเขียวร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 4 ฉบับ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งแรก

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้พิจารณาแบ่งปันประโยชน์จากการขาย “คาร์บอนเครดิต” ที่เกิดจากการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลป่าชุมชน กลับสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และร่วมมือกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปด้วยกัน

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 2566

คลอดระเบียบป่าชุมชน 4 ฉบับ

ที่ประชุมยังได้เร่งรัดการจัดทำกฎหมายรอง ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2556 สำหรับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชน โดยได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 

  1. เรื่องการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน 
  2. เรื่องการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การจัดการป่าชุมชนและการจัดทำรายงานผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด 
  3. เรื่องการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน 
  4. เรื่องการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 2566

พล.อ.ประวิตร ยังได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากไม้ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยให้เสนอแผนจัดการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดต่อไป