ครม.ไฟเขียว EA โอน “คาร์บอนเครดิต” รถเมล์ไฟฟ้า ให้ KLiK

31 ม.ค. 2566 | 09:05 น.

ครม. เห็นชอบบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA นำร่องถ่ายโอน “คาร์บอนเครดิต” จากโครงการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้า หรือรถร่วมเอกชน ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ปี 2564 - 2573 ให้มูลนิธิ KLiK

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหนังสือการอนุญาต (Letter of Authorization: LoA) ให้ดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่ กทม. 

โดยมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2564 - 2573 ให้มูลนิธิ KLiK (The  Foundation for Climate Protection  and Carbon Offset) ของสมาพันธรัฐสวิส

รูปแบบโครงการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้า

โครงการเปลี่ยนรถเมล์ไฟฟ้ารถร่วมบริการเอกชน ถือเป็นการริเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก 

 

ภาพประกอบข่าว “คาร์บอนเครดิต” รถเมล์ไฟฟ้า

ทั้งนี้คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก 100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อ (tCO2eq) หรือ 500,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี 2564-2573 ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความทันสมัยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่ำ การลดฝุ่น PM 2.5 เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของประชาชน ซึ่งช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพ ชีวิตและสุขภาพของประชาชนดีขึ้น

โดยสามารถยื่นขอการรับรองภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งคาร์บอนเครดิต ที่เกิดขึ้นจากโครงการ T-VER สามารถถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs) หลังจากได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว 

 

ภาพประกอบข่าว มติครม. เรื่อง “คาร์บอนเครดิต” รถเมล์ไฟฟ้า

เปิดโอกาสการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำหรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนในประเทศไทยสามารถถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส 

ช่วยต่อยอดการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็นไปตามแผนนโยบายพลังงาน และยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

โดยที่ผ่านมา กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม การขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร ของสมาพันธรัฐสวิส ส่งหนังสือยืนยันรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ให้บริษัท พลังงาน บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และสำเนาหนังสือถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมแจ้งว่า สมาพันธรัฐสวิส สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ เมื่อฝ่ายไทยได้ออกหนังสือการอนุญาตด้วยแล้ว

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องต่อ (ร่าง) หนังสือการอนุญาต โดยให้ สผ. พิจารณาเสนอร่างหนังสือการอนุญาต พร้อมกับโครงการที่จะอนุญาตให้มีการถ่ายโอนระหว่างประเทศและการใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวตามข้อตกลงมาให้ครม.เห็นชอบ ก่อนเริ่มดำเนินการต่อไป