เช็คชื่อ บจ. ตบเท้าชิงเค้กโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 7,871 เมกฯ

30 ม.ค. 2566 | 09:55 น.

เช็คชื่อ บจ. ตบเท้าชิงเค้กโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 7,871 เมกะวัตต์ หลัง กกพ. ประกาศพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีการประชุมประชุมครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 832) เมื่อวันที่25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ( FiT ) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 318 ราย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ระบุว่า ที่ผ่านมาการไฟฟ้าได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง จำนวน 523 ราย และต่อมาสำนักงาน กกพ. ได้ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติและมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27 ราย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งสิ้นรวม 550 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาคัดเลือก โดย กกพ. 

สามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ฯ คลิกที่นี่ 

สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม การไฟฟ้าได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรวม 26 ราย และไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ โดย กกพ.ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 832) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ

ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 18 ราย ปริมาณเสนอขายรวม 142 เมกะวัตต์

รายละเอียดรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ฯ คลิกที่นี่ 

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ (Pass/Fail Basis) สามารถใช้สิทธิการยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ. ได้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผล

เช็คชื่อ บจ. ตบเท้าชิงเค้กโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 7,871 เมกะวัตต์

โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ (Pass/Fail Basis) สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และขยะอุตสหกรรม ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ต่อไป

จากรายชื่อดังกล่าวพบว่า มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) หลายแห่ง ประกอบด้วย

ประเภทพลังงานลม

 • บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ภายใต้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท กันกุล วิน ดีเวลลอปเมนท์ 6 จำกัด ,บริษัท กันกุล วิน ดีเวลลอปเมนท์ 1 จำกัด จำกัด
 • บริษัท วินด์ ทู เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท วินด์ มหาสารคาม 1 จำกัด ในเครือ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ที่มีบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ถือหุ้น

ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม)- โซลาร์ฟาร์มร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน

 • บ้านปู เน็กซ์ บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด หรือ BANPU
 • กลุ่ม GUNKUL
 • กลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC
 • กลุ่มบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO
 • กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA
 • บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW
 • บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ 2 แห่ง
 • บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP
 • กลุ่มบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ได้ 13 แห่ง
 • กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGGO
 • บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ AKR
 • บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG
 • บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP
 • บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS

ประเภทเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

 • บริษัท โคลเวอร์ กรีนกรีน 3 จำกัด ,บริษัท โคลเวอร์ กรีน 9 จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV