svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"GPSC"โชว์ 3 นวัตกรรมหนุนเยาวชนรับเทรนด์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

23 มกราคม 2566

"GPSC"โชว์ 3 นวัตกรรมหนุนเยาวชนรับเทรนด์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปั้นโครงงานด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ดันผลงานเยาวชนต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อสังคม

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022 (GPSC YSI) ครั้งที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะความสามารถผ่านโครงการ GPSC YSI ซึ่งเป็นโครงการที่ GPSC ให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของไทย 

ทั้งนี้ เวทีดังกล่าวเสมือนเป็นสนามประลองด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้ ด้านวิชาการแขนงต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาสู่การทำโครงงานที่สามารถต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิด พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานจัดส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 450 ทีม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทการประกวด ประกอบด้วย ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  และประเภทกระบวนการและบริการ 
 

นายศิริเมธ กล่าวอีกว่า โครงการ GPSC YSI 2022 มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนและสถานศึกษามีความตื่นตัวทางด้านวิชาการที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเยาวชน  นำองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาสู่การต่อยอดโครงงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์  สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบในเชิงสร้างสรรค์สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันผลงานเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้ต่อยอดไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป 

GPSC โชว์ 3 นวัตกรรมสร้างสรรค์หนุนเยาวชนรับเทรนด์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ GPSC YSI นั้น มีเป้าหมายในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและกระแสโลกที่กำลังก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นส่วนสำคัญของนโยบายองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

นายศิริเมธ กล่าวต่อไปอีกว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทการประกวด ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทีม YSI07P : เสือซุ่มขยุ้มหลังคา ชื่อผลงาน นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลตรึงเอนไซม์ไลเปสเพื่อประยุกต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
     
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ทีม YSI18I : Friends Unite ชื่อผลงาน เครื่องดูดน้ำลายขนาดพกพาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทกระบวนการและบริการ ได้แก่ ทีม YSI22S : Triple Seeds ชื่อผลงาน แพลตฟอร์มการลงทุนคาร์บอนเครดิตเพื่อสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนคาร์บอนฐานศูนย์อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตแผ่นยางรมควัน