svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปี 66 ธุรกิจยั่งยืนแรง จี้ผู้บริหารปรับตัวรับก่อนตกขบวน

28 พฤศจิกายน 2565

CMMU ชี้ปี 66 เทรนด์ Sustainable Business มาแรง แนะองค์กรเร่งปรับตัว ผู้บริหารเร่งศึกษา วางแผนรับมือก่อนตกขบวนกระแสโลก

ผศ. ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  เปิดเผยว่า เชื่อว่าเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) ในปี 2566 มาแรงตามกระแสภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มุ่งสนับสนุนสินค้า บริการ และบริษัทที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 

เห็นได้จากกระแสวิกฤตการณ์โลกร้อนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในปัจจุบัน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอีกด้วย โดยการดิสรัปชันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว

ผศ. ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว

ส่งผลให้เทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) กลายเป็นเทรนด์ที่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs และสตาร์ทอัพ ในปี 2566 จำต้องศึกษา และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน          

 

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องปรับกระบวนการคิดในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ การผลิต จนถึงการจัดจำหน่ายให้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม

ปี 66 ธุรกิจยั่งยืนแรง จี้ผู้บริหารปรับตัวรับก่อนตกขบวน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การแสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค ที่ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้า หรือบริการแล้วแปะป้ายว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่องค์กรต้องเล่าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าองค์กรใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (Story Telling)

 

หากมองผลลัพธ์ในระยะสั้น หลายองค์กรอาจมองว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินงานมากกว่าปกติ แต่หากองค์กรมีการวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

องค์กรจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริโภค เกิดเป็นลูกค้าประจำ (Loyalty Customer) ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนในแบรนด์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเทคนิคการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนานาชาติของ CMMU ที่ได้รับความนิยมสูงหลักสูตรหนึ่ง

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาหลักสูตรนานาชาติตอบสนองเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการทำธุรกิจในบริบทโลก โดยแต่ละหลักสูตรมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป อาทิ สาขา Managing for Sustainability ที่ตอบโจทย์ทางด้านความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านมลภาวะ ความยั่งยืนทางด้านอาหาร รวมถึงสังคมผู้สูงอายุ

ปี 66 ธุรกิจยั่งยืนแรง จี้ผู้บริหารปรับตัวรับก่อนตกขบวน

โดยหลักสูตรฯ จะเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และเรียนรู้วิธีการนำมาปรับใช้กับองค์กรได้จริง นอกจากจะมีความรู้เรื่องความยั่งยืนแล้ว ยังต้องสร้างให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ สาขา Entrepreneurship Management ที่จะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล และจะช่วยให้การทำธุรกิจในขนาดเล็กประสบความสำเร็จในระดับโลก หรือระดับภูมิภาคได้

 

พร้อมทั้งยกระดับให้ผู้เรียนพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างทางธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคม และ สาขา General Management ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับธุรกิจในระดับนานาชาติ ฝึกให้ผู้เรียนวางแผนกลยุทธ์ต่อยอดแนวคิดการบริหารธุรกิจสไตล์ใหม่ๆ ที่สร้างความยั่งยืน ให้สอดรับกับสถานการณ์สังคมโลกได้ด้วย