svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมุ่งหนุนงานวิชาการยกระดับไทยสู่ความยั่งยืน

26 พฤศจิกายน 2565

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมุ่งหนุนงานวิชาการยกระดับไทยสู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้ ยันยึดมั่นช่วยเหลือสังคมไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย 

 

ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงาน เพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งหมด 68 เล่ม

 

สำหรับปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 136 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

  • ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 58 ผลงาน
  • ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 18 ผลงาน
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 45 ผลงาน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 15 ผลงาน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมุ่งหนุนงานวิชาการยกระดับไทยสู่ความยั่งยืน
นายประมนต์ กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ อาทิ การศึกษา การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสนับสนุน และส่งเสริมผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

ผลงานทางวิชาการที่ได้ถูกจัดทำขึ้นจากการอุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการนั้น จะสามารถเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้จริงเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ