ดูชัดๆ มีโครงการอะไรบ้าง ที่ใช้ขึ้นทะเบียน ขายคาร์บอนเครดิตได้

10 พฤศจิกายน 2565

ไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้น ที่ขายคาร์บอนเครดิตได้ แต่ธุรกิจ หรือ โครงการอื่นๆ ที่มีเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ของ อบก. ก็สามารถซื้อขาย คาร์บอนเครดิต (T-VER) ได้ ดูชัดๆ มีโครงการอะไรบ้าง

ไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้น ที่ขายคาร์บอนเครดิตได้ แต่ธุรกิจ หรือ โครงการอื่นๆ ที่มีเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียน เพื่อเปิดบัญชี ซื้อขาย คาร์บอนเครดิต (T-VER) ได้

 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ได้ ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการ ดังต่อไปนี้


      1) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
      2) การพัฒนาพลังงานทดแทน
      3) การจัดการของเสีย
      4) การจัดการในภาคขนส่ง
      5) การปลูกป่า/ต้นไม้
      6) การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า
      7) การเกษตร

ดูชัดๆ มีโครงการอะไรบ้าง ที่ใช้ขึ้นทะเบียน ขายคาร์บอนเครดิตได้

โดยจะมีขั้นตอน การพิสูจน์โครงการ ตามขนาดของแต่ละโครงการ เช่น

  • โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  :

ประเมิณขนาดของโครงการ จาก เป้าหมายการลดใช้พลังงาน 

  • โครงการปลูกป่า/ต้นไม้ การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า และ การเกษตร :

ประเมิณขนาดของโครงการ จากเป้าหมายในการลด หรือ กักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

 

ซึ่งหากไม่ใช่โครงการประเภทป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบ/เริ่มดำเนินการ และก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันวันเริ่มดำเนินโครงการ