Dow คว้า "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์" เพิ่ม 7 ผลิตภัณฑ์ มุ่งลดโลกร้อน

19 ก.ค. 2566 | 06:19 น.

Dow คว้า "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์" เพิ่ม 7 ผลิตภัณฑ์ มุ่งลดโลกร้อน ชี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์จาก Dow ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products)

และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพิ่มเติมอีก 7 ผลิตภัณฑ์ ทำให้ปัจจุบัน Dow ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 28 ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน 19 ผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มีตัวเลือกของวัสดุที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับ 7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ อบก.กำหนด (2% จากปีฐาน) โดยคำนวนจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 

Dow คว้าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่ม 7 ผลิตภัณฑ์ มุ่งลดโลกร้อน

พลาสติกโพลิเอททีลีน INNATETM TF80, ELITETM 5538, DOWLEXTM 2038.68, AFFINITYTM 1880, AFFINITYTM 1881 สำหรับนำไปผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ อาทิ ถุงรีฟิล บรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม 

ซึ่งช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะทำจากโพลิเอททีลีนทั้งหมด (All PE mono material) และ ENGAGETM PV 8680, ENGAGETM PV 8688 สำหรับนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อาทิ แผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ผลิตจากโรงงานภายใต้ Dow ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายเอกสิทธิ์ กล่าวอีกว่า Dow มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังการใช้งาน 

"การรับรองครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ Dow จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถผลิตสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลงไปด้วย”