"พลังงาน" อัดงบ 21 ล.หนุนติด "โซลาร์ทุ่นลอยน้ำ" เกาะหมากน้อยแก้ไฟฟ้าไม่พอ

24 พ.ค. 2567 | 00:29 น.

"พลังงาน" อัดงบ 21 ล.หนุนติด "โซลาร์ทุ่นลอยน้ำ" เกาะหมากน้อยแก้ไฟฟ้าไม่พอ หลังเป็นพื้นที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไม่ถึง แม้อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มาก ระบุปัจจุบันต้องพึ่งการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน 

ทั้งนี้ เกาะหมากน้อยเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไม่ถึง ถึงแม้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มากนัก ต้องพึ่งตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ปัจจุบัน ผลิตไฟฟ้าจาก 3 แหล่ง คือ 

  • ระบบ Micro-Grid ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
     
  • ระบบโซลาร์โฮมที่ชุมชนลงทุนติดตั้งเอง และระบบโซลาร์โฮมแบบเติมเงินที่เอกชนลงทุนผ่านกลุ่มบริหารจัดการโดยชุมชนนำร่อง 10 ครัวเรือน 

"พลังงาน" อัดงบ 21 ล.หนุนติด "โซลาร์ทุ่นลอยน้ำ" เกาะหมากน้อยแก้ไฟฟ้าไม่พอ

  • ระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้าน้ำมันดีเซลของเอกชน ซึ่งระบบนี้มีเวลาบริการจำกัดเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน ระหว่าง 18.30 - 22.30 น. ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่สาธารณะและถนน ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานส่วนราชการบนเกาะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 วงเงิน 21 ล้านบาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ 

รวมถึงติดตั้งทุ่นลอยสำหรับรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์–ชั่วโมง (kWh) 

และก่อสร้างโรงคลุมและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน ระยะทาง 2,000 เมตร มีการผลิตไฟฟ้าไปแล้ว 89,403 kWh (ข้อมูล ณ มีนาคม 2567) ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 30 ครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ 24 ชั่วโมง เสียค่าไฟฟ้า 600 – 1,000 บาท/เดือน

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปอีกว่า เกาะหมากน้อยเป็นเกาะที่มีพื้นที่รวม 9,500 ไร่ เฉพาะพื้นที่เกาะ 1,200 ไร่ มีประชากร 1,422 คน 358 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกยาง มะพร้าว ทำประมง ค้าขาย ช่างจักรยานยนต์ และเรือ มีโรงเรียน 1 แห่ง และ รพ.สต.1 แห่ง 

โดยโครงการฯ จะสามารถให้บริการครอบคลุมทั้งเกาะได้นั้น จะต้องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 400 kW แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด 1,200 kWh และสายส่งทั้งสิ้น 9.5 กิโลเมตร 

ซึ่งจะต้องดำเนินการของบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมในระยะต่อไป แต่ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในชุมชน แต่เนื่องจากจำนวนครัวเรือนที่ต้องการใช้ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

สำหรับการติดตั้งโซลาร์แบบทุ่นลอยน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิตของแผ่นโซลาร์เซลล์ เพราะน้ำสามารถช่วยระบายความร้อนของระบบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตได้ 5-20% จากความเย็นของน้ำใต้แผ่น (Cooling Effect) เมื่อเทียบกับการติดตั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มบนดินและโครงการโซลาร์บนหลังคาทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ รวมไปถึงทุ่นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่คลุมอยู่บนผิวน้ำยังช่วยลดการระเหยของน้ำที่กักเก็บไว้ใช้อีกด้วย 

อีกทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ทดแทนน้ำมันดีเซลก็ช่วยลดมลภาวะด้านอากาศบนเกาะได้ โดยบ้านเกาะหมากน้อยเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า 300 ครัวเรือน