"กฟผ." ผงาดสู่ยุคพลังงานสะอาด เสริมแกร่ง “ธุรกิจความยั่งยืน”

04 พ.ค. 2567 | 03:40 น.

ในฐานะผู้นำด้านพลังงานของประเทศ กฟผ. ปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว หันมาให้ความสำคัญกับ "พลังงานสะอาด"เเละยังมุ่งมั่นสร้างธุรกิจด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีในการดำเนินธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แสดงบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งไม่ได้เพียงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังให้บริการดูแลรักษาและการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์สูง เพื่อให้โรงไฟฟ้าเหล่านั้นสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้บริการปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน และสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการลงทุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

\"กฟผ.\" ผงาดสู่ยุคพลังงานสะอาด เสริมแกร่ง “ธุรกิจความยั่งยืน”

กฟผ. ผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ "พลังงานสะอาด"

เมื่อพลังงานสะอาดกลายเป็นคำตอบสำคัญของ "พลังงานแห่งอนาคต" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เร่งผลักดันการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โครงการสำคัญคือ "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ" ที่ผสานพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และพลังงานจากแบตเตอรี่ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดย กฟผ.วางแผนพัฒนาโครงการนี้ในพื้นที่ 9 เขื่อนรวมกำลังการผลิตกว่า 2,725 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเร่งพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับประเทศในอนาคต

ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ โดยได้เร่งขยาย สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT และ สถานีพันธมิตรใน EleXA Network ให้ครอบคลุมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีชาร์จอย่างครบวงจร

ด้วยความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

 

"พัฒนาบุคลากร" กุญแจสู่ความสำเร็จของ กฟผ.

กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำระดับโลก

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา กฟผ. จึงสามารถขยายธุรกิจสู่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน อาทิ การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ และการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานในระยะยาว

การดำเนินงานบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กฟผ. มีความพร้อมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง

กฟผ. บุกเบิกธุรกิจพลังงานสู่ความยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ามากว่า 5 ทศวรรษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้างความเข้มแข็งในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าครบวงจรของประเทศ

ธุรกิจหลักของ กฟผ. คือ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการกว่า 53 แห่งทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตรวมกันถึง 16,237 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั้งพลังความร้อน พลังงานร่วม พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และรายเล็กภายในประเทศกว่า 27,000 เมกะวัตต์ รวมถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอีกกว่า 6,200 เมกะวัตต์ เพื่อรวบรวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นกว่า 49,000 เมกะวัตต์ หลังจากนั้น กฟผ. จะจัดส่งกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงสูงที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยบทบาทสำคัญในการผลิต นำเข้า จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กฟผ. จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของระบบไฟฟ้าประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานมากว่า 5 ทศวรรษมาต่อยอดสู่ธุรกิจบริการด้านพลังงานครบวงจร สร้างรายได้เสริมควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานหลักของประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรระดับมืออาชีพ กฟผ. จึงสามารถให้บริการด้านพลังงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง อาทิ งานวิศวกรรมและก่อสร้าง งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา งานบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้า ตลอดจนบริการด้านโทรคมนาคม โดย กฟผ. ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าภายใต้การดูแลของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายเล็ก

ธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ โซลูชันบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในยุคพลังงานสะอาด 

\"กฟผ.\" ผงาดสู่ยุคพลังงานสะอาด เสริมแกร่ง “ธุรกิจความยั่งยืน”

ด้วยการนำจุดแข็งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานมาประยุกต์ใช้ กฟผ. จึงสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอบริการครบวงจรที่มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ก้าวสู่การเป็น "ผู้นำยุคแห่งพลังงานสะอาด" อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการปรับกลยุทธ์หลักเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวโน้มของตลาดพลังงานในอนาคตและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

\"กฟผ.\" ผงาดสู่ยุคพลังงานสะอาด เสริมแกร่ง “ธุรกิจความยั่งยืน”