รู้จัก "เริงชัย คงทอง" จากที่ปรึกษาสู่เลขานุการ "รมว.พลังงาน"

19 ก.ย. 2566 | 04:45 น.

รู้จัก "เริงชัย คงทอง" จากที่ปรึกษาสู่เลขานุการ "รมว.พลังงาน" หลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองตามมติของ ครม. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ให้แล้ว

"เริงชัย คงทอง" ชื่อนี้กำลังได้รับความสนใจ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง ให้เป็นข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ทั้งนี้ ให้มีผลไปตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับ "เริงชัย คงทอง" พบว่า 

ประวัติเริงชัย คงทอง

วันเกิด : 27 ตุลาคม 2503

อายุ : 63 ปี 
 

การศึกษา    

  • พ.ศ. 2526 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • พ.ศ. 2544 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้จัก เริงชัย คงทอง จากที่ปรึกษาสู่เลขานุการ รมว.พลังงาน

การทำงานใน กฟผ. ที่สำคัญ

  • 1 ต.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
  • 1 ธ.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง
  • 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2564 : รองผู้ว่าการระบบส่ง
     

การอบรมพิเศษ 

  • พ.ศ. 2561 : การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  • พ.ศ. 2562 : การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล 
  • (Regulator) : รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

อย่างไรก็ดี หลังเกษียณอายุในตำแหน่ง​ "เริงชัย" ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน​ นายสุพัฒนพงษ์​ พันธุ์มีเชาว์​ โดยถือเป็นผู้ที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าตั้งแต่ระบบผลิต​ ระบบส่ง​ ไปจนถึงระบบจำหน่ายที่ดีคนหนึ่ง​ในวงการ