svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลดค่าไฟล่าสุดกี่บาท ผู้ใช้กลุ่มไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็คเลยที่นี่

20 มกราคม 2566

ลดค่าไฟล่าสุดกี่บาท ผู้ใช้กลุ่มไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดไว้ให้แล้ว

ลดค่าไฟล่าสุดกี่บาท กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังจากที่มีการปรับลดให้ในทุกกลุ่ม

"ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบรวบรวมไว้ให้ที่นี่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ม.ค. – เม.ย. 2566 ซึ่งมีค่าเอฟที (Ft) เรียกเก็บที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประกอบด้วย  

  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้  1-150 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย 
  • จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 19.66 ล้านราย และคาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดิน และงบที่ได้รับการจัดสรรโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบและขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการประกาศค่าไฟประจำปี 2566 งวด ม.ค.-เม.ย. ล่าสุด โดยระบุว่า 

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตรึงไว้ที่ราคาเดิมเท่างวดเก่า 4.72 บาทต่อหน่วย
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น  ได้แก่ กิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงแรม กิจการไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว(ระหว่าง ก่อสร้าง) คือ อุตสาหกรรม การค้า การเกษตร การบริการ ทั้งหมดจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.33 บาทต่อหน่วย  

ลดค่าไฟล่าสุดกี่บาท ผู้ใช้กลุ่มไหนต้องจ่ายเท่าไหร่

โดยกลุ่มดังกล่าวนี้ ปรับลดลงจากเดิมที่ประกาศครั้งแรกต้องจ่าย 5.69 บาทต่อหน่วย แต่เมื่อมีการพิจารณาผลการคำนวณค่าเอฟทีเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ทบทวนประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ำมันดีเซล อัตราแลกเปลี่ยน และภาระหนี้คงค้างของ กฟผ. จึงได้ปรับลดเป็นราคาดังกล่าว 
 

นอกจากนี้  สำนักงาน กกพ. ได้มีมติปรับลดค่าบริการรายเดือนสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัย 13.60 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายที่ 24.62 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน

เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรก็จะได้รับส่วนลดเช่นเดียวกัน โดยส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ในการประชุมครั้งที่ 51/2565 (ครั้งที่ 818) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กกพ.ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมา หลังจากได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ 3 - 17 ต.ค. 2565 แล้ว 

 โดยมีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ประกอบด้วย                        

  • ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 24.62 บาทต่อเดือน
  • ประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU จากเดิมที่ต้องจ่าย 38.22 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 24.62 บาทต่อเดือน
  • กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ จากเดิมที่ต้องจ่าย 46.16 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 33.29 บาทต่อเดือน
  • กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU จากเดิมที่ต้องจ่าย 228.17 บาทต่อเดือน เหลือจ่าย 204.07 บาทต่อเดือน