ไบเออร์สด๊อรฟ ชูพันธกิจ ‘C.A.R.E.+’  สู่ Carbon Nuetral 2573 

26 พ.ย. 2565 | 03:41 น.

ไบเออร์สด๊อรฟ เดินหน้าทุกมิติความยั่งยืน พุ่งเป้าสู่ธุรกิจบิวตี้ ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567

จากเป้าหมายของไบเออร์สด๊อรฟ ที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานลง 30% ภายในปี พ.ศ. 2567 และเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2573 

 

“สเตฟานี แบร์โรล” รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า ไบเออร์สด๊อรฟได้ดำเนินการทุกมิตร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายนั้น ภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin) โดยคำนึงถึง 3 แกนหลัก คือ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไบเออร์สด๊อรฟนำแนวทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Economy มาต่อยอดธุรกิจในมิติต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ที่จะต้องมีการปลูกและเก็บเกี่ยวโดยไม่ทำลายผืนดิน การรักษาผืนป่าและต้นน้ำ การจ้างงานและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนในโรงงานผลิตก็เลือกใช้พลังงานที่สามารถทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเลือกส่วนผสมที่สามารถรีไซเคิลได้ และสามารถใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด
 

“สุเรขา วันเพ็ญ” Production Center Director เสริมว่า ในฐานะที่โรงงานเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดผลกระทบสโคป 1-2 ฐานการผลิตของ ไบเออร์สด๊อรฟ ที่บางพลี ซึ่งเป็นโรงงานนอกยุโรปที่ใหญ่ที่สุดของไบเออร์สด๊อรฟ จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ด้วยแนวทาง 4P ประกอบด้วย
 

Product : คือการเลือกใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะหรือของเสียให้น้อยที่สุด และสามารถนไปรีไซเคิลใหม่ได้ เริ่มตั้งแต่การดีไซน์ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบ เช่น กระดาษที่ได้มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) หรือ องค์การจัดการด้านป่าไม้ ซึ่งเป็นกระดาษที่ได้จากป่าเชิงพาณิชย์ที่มีการปลูกป่าทดแทน


Process : ที่โรงงานผลิตมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป และนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ราว 40% มาใช้ในโรงงาน นอกจากนี้ยังทำการบริหารจัดการน้ำ การลดใช้พลังงานทางการขนส่ง เช่น การเลือกใช้รถก๊าซ หรือรถไฟฟ้า ทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 43% ลดการใช้ก๊าซได้ 30% และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 27%
 

People : มีการให้ความรู้พนักงานในการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษภายในโรงงานและมีกิจกรรมปลุกป่าชายเลนกับชุมชนโดยรอบโรงงาน
 เป้าหมายของ ไบเออร์สด๊อรฟ คือ การกำจัดกากหรือของเสียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Zero Waste Landfill) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 43% จากการใช้นวัตกรรมพลังงานลูกผสมอย่าง Mobile Energy เทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน (baseline) ในปี 2561, 100% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มาจากแหล่งพลังงานทางเลือก 
 

รวมทั้งการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สีเขียว ที่เริ่มแล้วในผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวพรรณ ด้วยการเลือกใช้พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่วนผสมที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์นีเวียที่ปลอดไบโอพลาสติก 100% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีสารที่ทำร้ายปะการัง เป็นต้น

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,838 วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565