ปูนตราเสือXกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชูเทคโนโลยีก่อสร้างเทียบชั้นระดับโลก   

20 ก.พ. 2567 | 23:49 น.

“ตราเสือ”  เดินหน้าอัพสกิลทักษะและมาตรฐานฝีมือช่างไทย สาขาช่างก่อสร้าง งานผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐานระดับโลก ชูชุมชน ”ช่างชั้นเสือ” 

นายนพพร กีรติบรรหาร Chief Marketing Officer - Marketing and Branding Cement and Green Solution Business – เอสซีจี  เปิดเผยว่าจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างก่อสร้างที่มีทักษะฝีมือแรงงาน อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ปรับตัวจากสภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นเรื่อง Time, Cost และ Quality ด้วยศักยภาพและเครือข่ายองค์ความรู้ของสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ 

ช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างไทย โดยเฉพาะสาขางานก่ออิฐ ฉาบผนังและที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์   รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ร่วมพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรม สร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย  ที่จะช่วยให้ระยะเวลาการก่อสร้างรวดเร็วขึ้นแล้ว  ยังช่วยบริหารจัดการงบประมาณการก่อสร้าง และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ 

ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนผู้รับเหมารายใหญ่ กลาง เล็ก ให้สามารถบริหารจัดการเวลา ต้นทุน งบประมาณ และคุณภาพ  ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MOU ตราเสือ x กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ เป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียนที่ได้นำองค์ประกอบ 4M : Man (การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของบุคคล)  Machine (การพัฒนาเครื่องมือ อุปรณ์ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี) Method (การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน) และ Material (การพัฒนาปูนซีเมนต์และต่อยอดวัสดุใหม่ๆ) มาประยุกต์ใช้พัฒนาหลักสูตรและบริการ ทำให้ปัจจุบันมีหลักสูตรรองรับมากกว่า 15 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานปูนซีเมนต์ มาตรฐานการทำงานก่ออิฐ-ฉาบปูน มาตรฐานการทำงานเทปรับพื้น มาตรฐานการทำงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ งานตกแต่ง

เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับงานฉาบ งานฉาบ Décor and Loft Wall และมาตรฐานงานก่ออิฐ ฉาบปูนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ “สมาร์ทไทเกอร์ทีม” (Smart Tiger Team) พร้อมให้คำปรึกษา อบรม สาธิต และบริการ ณ ไซต์งานก่อสร้าง ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์  และอีก 5 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพในหมวดสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

“ความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง ยกระดับเป็นช่างชั้นเสือ ด้วยการฝึกอบรม สอบเทียบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้รับรองจากสถาบันทั้งภาคทฤษฎีและส่วนปฏิบัติการ และยังเป็นศูนย์เก็บตัว เสริมสร้างทักษะให้กับเยาวชนอาชีวะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในหมวดสาขาก่ออิฐ ฉาบผนัง สำหรับการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก (WorldSkills Competition)” นายนพพรกล่าว

นายสมชาติ  สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า
การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพรวมทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ ช่างฉาบปูน ช่างก่ออิฐ ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา และช่างหินขัด ระดับ 1 รวมทั้งจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาการก่ออิฐ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน
โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมจัดฝึก อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่างานฉาบด้วยเทคนิคการฉาบลวดลายผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training และยังเตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

เป็นหลักสูตรนำร่องใช้เวลาการฝึกรวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยจะเริ่มฝึกให้กับช่างในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 รุ่นรุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากนั้นจะขยายการอบรมหลักสูตรนี้ไปฝึกอบรมให้กับช่างก่อสร้างทั่วประเทศต่อไป

“ในนามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องขอขอบคุณบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อช่วยพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างให้มีทักษะ มีความสามารถมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด และมั่นใจว่า ความร่วมมือกันในการดำเนินการตามกรอบบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะส่งผลให้ช่างก่อสร้างได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานฝีมืองานช่างให้ได้มาตรฐานมากขึ้นและสามารถเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลกได้ในที่สุด” นายสมชาติกล่าว

สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ เป็นสำนักตักศิลา (ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง) (Incubator Center) และแหล่งรวมองค์ความรู้เทคนิคการก่อสร้าง งานปูนซีเมนต์งานผนังและพื้นอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้บริการฝึกอบรม พร้อมบริการให้คำปรึกษาทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และ Virtual Tour รวมถึงมีหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ (Smart Tiger Team)  ให้บริการถึงหน้าไซต์งาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เทคโนโลยีชั้นสูง