กรมที่ดินให้บริการ “CondoMaps” ระบบสืบค้นอาคารชุด- ห้องชุด 6.6 แสน ยูนิต

15 ต.ค. 2566 | 07:50 น.

กรมที่ดินลุยเปิดให้บริการ “CondoMaps” แบบ 3 มิติ ระบบสืบค้นอาคารชุด-ห้องชุด ในกทม. เพิ่มรวม 6.6 แสนยูนิต จาก 1.8 แสนยูนิต ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service

ปัจจุบันอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ชื่นชอบการอยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเข้าถึงแหล่งงานได้ง่าย และตอบสนองซื้อ-ขายเปลี่ยนมือได้เห็นภาพเสมือนจริง ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการดูโครงการ อาคารชุด ห้องชุด ตรวจสอบภาษี กรมที่ดินได้พัฒนาระบบ  ให้บริการ ให้บริการ “CondoMaps” แบบ 3 มิติ ระบบสืบค้นอาคารชุด- ห้องชุดเสมองจริง  เข้าสู่ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลยุคดิจิทัล

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด “CondoMaps” เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

 

 

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดินได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย โดยพัฒนาระบบสืบค้นอาคารชุด ห้องชุด (CondoMaps)  ขึ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่ถือครองห้องชุด เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดสามารถสืบค้นข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด ได้โดยใช้เลขทะเบียนอาคารชุด ห้องชุด ที่ระบุในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ระบบจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารชุด ห้องชุด ในรูปแบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นทัศนียภาพเสมือนจริง โดยแสดงผลร่วมกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ (Open Street Map) และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน กรมที่ดินมีฐานข้อมูลห้องชุดแบบ 3 มิติ สำหรับให้บริการบนระบบ CondoMaps จำนวน 180,000 ยูนิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด เพื่อให้มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพิ่มมากขึ้นอีกจำนวน 480,000 ยูนิต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีฐานข้อมูลห้องชุดรวมจำนวนทั้งสิ้น 660,000 ยูนิต

การดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปแบบ Data as a Service (Daas) เป็นการอำนวยความสะดวก ยกระดับเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการวางแผนงานนโยบาย หรือวางแผนต่อยอดทางด้านธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลักการภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

 นายอนุทิน กล่าวเน้นยํ้าว่านโยบายที่มีความสำคัญยิ่งต่อภารกิจของกรมที่ดิน คือ การบริการประชาชนแบบ One Stop Service ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ในมิติที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ คือ การมุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนในเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ

กรมที่ดินต้องเร่งพิจารณาออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้รวดเร็วและถูกต้อง ยึดหลักสุจริตเพราะเอกสารสิทธิจะช่วยในการต่อยอดให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และฐานข้อมูลด้านที่ดินจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อเอื้อต่อการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ทุกหน่วยงานช่วยเน้นการพัฒนาแหล่งนํ้าสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคในพื้นที่

 กรมที่ดินจะต้องมีความ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ทันโลก คือ เข้าใจสถานการณ์และบริบทของโลก เพื่อหยั่งรู้ผลกระทบต่อประเทศ ปรับตัวได้ทันการณ์ทันสมัย คือ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและค่านิยมของยุคสมัยใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายงานทันท่วงที คือ ความว่องไว ทั้งในการแก้ไขปัญหาและในการสื่อสารปรับปรุงกระบวน การลดขั้นตอน และตัดระเบียบที่ซํ้าซ้อนหรือไม่จำเป็นออกไปเมื่อมีข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิดหรือบิดเบือน กระทรวง กรม ต้องมี

 การรายงานข้อเท็จจริงทันทีทันควัน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องรวดเร็ว เข้าถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหา โดยไม่ต้องรอให้สั่งการ ขอให้ชาวดินเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่อไป

การบริการของกรมที่ดิน