วิธีการไถ่ถอนจากจำนอง มีกี่วิธีหลังใช้หนี้หมด กรมที่ดิน ตอบชัด

02 ก.ย. 2566 | 00:33 น.

วิธีการไถ่ถอนจากจำนอง หลังใช้หนี้จัดจำนองครบถ้วนสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง ส่วนวิถีไถ่ถอนจัดจำนองมี 2 วิธี พร้อมค่าธรรมเนียม กรมที่ดิน ตอบชัดอ่านด่วน

วิธีการไถ่ถอนจากจำนอง กรมที่ดิน แจ้งว่าเมื่อเวลาใช้หนี้จำนองหมดแล้ว ต้องไปจดทะเบียนไถ่ถอนจัดจำนองเพื่อแก้ไขข้อความให้ปรากฏในเอกสารสิทธิ

วิธีถีไถ่ถอนจัดจำนองมี 2 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1

  • ผู้จำนองกับผู้รับจำนอง ไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินพร้อมกัน

 

วิธีที่ 2 

  • ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนเพียงฝ่ายเดียว นำหลักฐานซึ่งผู้รับจำนองได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจำนองฉบับผู้รับจำนองว่าได้มีการไถ่ถอนจากจำนองแล้ว

ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอนจากการจำนอง ดังนี้

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการไถ่ถอนจากจำนอง

หลักฐานจากผู้รับจำนองที่ได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจำนองว่าได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วและยินยอมให้ไถ่ถอนจากจำนองได้

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิในห้องชุด

  • โฉนดที่ดิน
  • น.ส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)
  • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม
  • และ บัตรประจำตัวประชาชน.

ที่มา:กรมที่ดิน