svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมที่ดิน สร้างมาตรฐานส้วม สาธารณะระดับประเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2566

กรมที่ดินจับมือกรมอนามัยลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดิน ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ในด้านการรังวัด การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนไปติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศมากกว่า 31 ล้านราย

สำนักงานที่ดินจึงเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อบางประเภทได้ กรมที่ดิน จึงให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้ห้องส้วมสาธารณะร่วมกัน

จึงได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่อ สำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS 

กรมที่ดินลงนามพัฒนาส้วมสาธารณะทั่วประเทศ

 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงส้วมสะอาด ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ และที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ประชาชนผู้ใช้บริการได้ใช้ส้วมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

จากกระทรวงสาธารณสุขและในวันนี้กรมที่ดินร่วมกับกรมอนามัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศขึ้น ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ยกระดับมาตรฐาน ส้วมสาธารณะ

    อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กรมที่ดิน จะเร่งรัดให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน 461 แห่ง ดำเนินการพัฒนาห้องส้วม

ที่ให้บริการประชาชนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เมื่อสำนักงานที่ดินผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะดูแลรักษา

ส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดไป และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาส้วมในสถานที่ราชการต่อไป