ALL ขาดสภาพคล่อง ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้กว่า 10 ล้านบาท

04 ม.ค. 2566 | 02:25 น.

หุ้น ALL (ออลล์ อินสไปร์ ) แจง ตลท.เหตุผิดนัดจ่ายดอกเบี้ย ผู้ลงทุนหุ้นกู้กว่า 10 ล้านบาท ระบุ เนื่องด้วยบริษัท ขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดไม่เพียงพอ

4 ม.ค.2566 - วานนี้ นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงชื่อ ในหนังสือชี้แจง ต่อตลาดหลักทรัพย์ กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ALL244A 

 

โดยระบุ ว่า ตามที่ หุ้นกู้มีประกันของ ALL ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไก่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครมกำหนดไก่ถอน" หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL2444 ของ ALLได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ 

แต่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ ข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรือ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระดอกเบี้ยข้างต้นยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งข้อ 11.3กำหนดว่า เมื่อเกิดเหตุผิดนัดข้างต้น 

  • (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดเว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
  • (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไก่ถอนทั้งหมด หรือ
  • (3)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

 

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชาระหนี้โดยพลัน" ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ (2/) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตาม

 

ข้อ (3) แล้วแต่กรณีหากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงบริษัทแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ทำการชำระดังกล่าว

 

สำหรับสำเหตุของการผิดนัดชำระบริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกวันที่ 1 ต.ค.64 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เม.ย.67 ซึ่งมีจำนวนเสนอขาย 709,900 หน่วย หรือ 709,900,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย  7 % ต่อปี โดยมีจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ 10,651,495.04 บาท และมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย

ALL ขาดสภาพคล่อง ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้กว่า 10 ล้านบาท

หนังสือฉบับเต็ม (คลิก)

ทั้งนี้ ย้อนไป เมื่อกลางปี 2565 บริษัท 'ออลล์ อินสไปร์' ผู้พัฒนา คอนโดฯแบรนด์ดัง Impression , Rise และ Excel ปรากฎเป็นข่าวโดดดัง เมื่อ มีลูกค้าซื้อคอนโดมิเนียมหลายโครงการ ร้องผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ว่า จ่ายวางเงินดาวน์ - ผ่อนจ่ายแล้ว แต่โครงการบางแห่งการก่อสร้างไม่คืบ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เกรงจะถูกพัฒนาไม่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหว บางโครงการของ 'ออลล์ อินสไปร์' ถูกเทกโอเวอร์ขายต่อไป คาดบริษัทกำลังประสบปัญหาในด้านการเงินอย่างหนักตั้งแต่ตอนนั้นมา