ราคาก่อสร้าง ' บ้าน - อาคาร' เพิ่ม 2.41% เหล็กพุ่ง!แรงสุด

16 พ.ค. 2565 | 04:01 น.

เปิด 'ราคาประเมินค่าก่อสร้าง' บ้าน - อาคาร - ทาวน์เฮ้าส์ ล่าสุด เพิ่ม +2.41% พบ ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังคงเพิ่มสูงสุด 26.01% ขณะ ไม้,ซีเมนต์ ,เหล็ก และ กระเบื้อง ราคายังปรับเพิ่ม

มูลนิธิ ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการจัดทำ 'ราคาค่าก่อสร้างอาคาร' เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป โดยจากการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง พบการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสร้างล่าสุด ณ สิ้น มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้  

 • ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                        6.76%
 • ซิเมนต์                                         11.58%
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                        15.30%
 • เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก               26.01%
 • กระเบื้อง                                        6.44%
 • วัสดุฉาบผิว                                     3.23%
 • สุขภัณฑ์                                        1.84%
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา                 12.02%
 • วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                           16.82%

          
 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ปี 64-ไตรมาสที่ 1 ปี 65) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.37% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

 

 • ดัชนีรวม                                     +4.60%
 • ไม้                                             +4.40%
 • ซีเมนต์                                       +2.10%
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       +1.90%
 • เหล็ก                                         +7.90%
 • กระเบื้อง                                    +2.70%
 • วัสดุฉาบผิว                                 + 1.00%
 • สุขภัณฑ์                                     - 0.10%
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า                              + 2.10%
 • วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                         + 2.70% 

ราคาก่อสร้าง \' บ้าน - อาคาร\' เพิ่ม 2.41% เหล็กพุ่ง!แรงสุด

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +4.02% ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

            ราคาก่อสร้าง \' บ้าน - อาคาร\' เพิ่ม 2.41% เหล็กพุ่ง!แรงสุด

            
โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2565 มีผลออกมาดังนี้:

 1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธันวาคม 64 (ธันวาคม 64-มีนาคม 65)
 2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 64-มีนาคม 65 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.02% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ราคาคงที่ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.02%
 3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
 4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
 5.  เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.41% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php