นิพนธ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

09 ธ.ค. 2564 | 11:38 น.

นิพนธ์รมช.มท. มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ณบริเวณอาคารรังวัดและทำแผนที่กรมที่ดินอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

นิพนธ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528

จนถึงปัจจุบันได้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้ว จำนวน 14.67 ล้านแปลง เนื้อที่ 70.81 ล้านไร่โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ 50 จังหวัด เป้าหมาย 76,000 แปลง ดำเนินการได้ 78,893 แปลง คิดเป็นร้อยละ 103.80

 กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยได้นำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ “บอกดิน” ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 200,000 แปลง มาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 70 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมาย 43,520 แปลง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

นิพนธ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

นิพนธ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ในพื้นที่รวม67จังหวัดดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ จำนวน 6 ศูนย์ 60 สายสำรวจ ในพื้นที่ 35 จังหวัด เป้าหมาย จำนวน 35,700 แปลงและดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ 32 จังหวัด เป้าหมาย จำนวน 2,300 แปลง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน38,000แปลงเริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

  2.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565จำนวน 1 ศูนย์ 10 สายสำรวจ เป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน 5,520 แปลงดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา) เริ่มเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

นิพนธ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน