ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อบจ. อบต. และเทศบาล

25 มิ.ย. 2567 | 11:07 น.

ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อบจ. อบต. และเทศบาล ผู้ช่วยหน่วยงานราชการให้ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ในอดีต ระบบงานราชการไทยมักเผชิญกับปัญหาหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความล่าช้าในการดำเนินงาน ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ประชาชนต้องเสียเวลารอคอยนาน เอกสารต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ต้องเซ็นเอกสารและหนังสือเวียนจำนวนมาก กระบวนการเหล่านี้กินเวลานาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจของประชาชน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทางภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ซึ่งการจัดการภาครัฐยุคใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่จะเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการทำงาน จนผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การบริการภาครัฐแบบดิจิทัล ส่งผลดีต่อทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ดิทโต้ เข้าใจดีถึงปัญหาและความสำคัญของระบบจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาระบบจัดการเอกสารโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อบต. อบจ. และเทศบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นของดิทโต้ มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบครัน ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่วยในการบริหารจัดการงานสารบรรณทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ประหยัดต้นทุนและเวลาในการดำเนินการ ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาเอกสารชำรุดสูญหาย 
 

ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 

ช่วยในการบริหารจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน ด้วยการสืบค้นไฟล์จากเอกสารกระดาษที่สแกนเข้าสู่ระบบรวมถึงไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
ระบบจัดวาระการประชุม 

สนับสนุนงานด้านการประชุมทั้งหมด เช่น การจัดเข้าวาระการประชุม การบันทึกรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม การบันทึกมติในการประชุม และการติดตามผลตามมติในที่ประชุม

จุดเด่นของของระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นของดิทโต้
 

  • จัดหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบ: ค้นหาข้อมูลง่าย รวดเร็ว
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรสิ้นเปลืองต่าง ๆ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ PDPA
  • สะดวก: ใช้งานง่าย เหมาะกับทุกหน่วยงาน
  • ประชาชนพึงพอใจ: บริการรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลง่าย
  • ประหยัดเวลา: ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการเดินทาง 
  • สร้างภาพลักษณ์องค์กร: ทันสมัย มืออาชีพ น่าเชื่อถือ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบงานราชการแบบดิจิทัล เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดิทโต้ มุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการเอกสารที่ดีที่สุด ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อบจ. และเทศบาล ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน