Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

21 ก.ค. 2564 เวลา 10:15 น.37

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6024

/////////

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6024

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4833355123358253/

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1417759068182044674?s=19

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=88383

Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1162685518801069911

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

Q&A มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากเหตุ COVID-19 ระลอกใหม่ ก.ค.-ส.ค. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง