“บีทีเอส” จับมือ “วีจีไอ” เปิดศูนย์เรียนรู้ Learning Station สู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

18 สิงหาคม 2565

“บีทีเอส” จับมือ “วีจีไอ” เปิดศูนย์การเรียนรู้ Learning Station ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดพื้นที่อ่านหนังสือภายในสถานีรถไฟฟ้า-ขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ยันไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน), ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เปิดศูนย์การเรียนรู้ Learning  Station ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางอรนุช  รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) นายอธิปัตย์ บำรุง อนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ และนางดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุกรรมการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

“บีทีเอส” จับมือ “วีจีไอ” เปิดศูนย์เรียนรู้ Learning  Station สู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ประชาชน” เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยมีแนวคิดในการจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้ หรือพื้นที่อ่านหนังสือภายในสถานีรถไฟฟ้า หรือสถานีขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ รวมทั้งอาคารของภาครัฐ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น  สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเนื้อหาสาระที่บรรจุในห้องสมุด จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)  หรือสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “TK Read” บน  IOS และ Android และสมัครสมาชิกห้องสมุดดิจิทัล ก็จะสามารถอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้อีกนับหมื่นเล่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้อย่างสะดวกสบาย ยิ่งขึ้น

“บีทีเอส” จับมือ “วีจีไอ” เปิดศูนย์เรียนรู้ Learning  Station สู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ Learning  Station  แห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน และเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 

“บีทีเอส” จับมือ “วีจีไอ” เปิดศูนย์เรียนรู้ Learning  Station สู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์