“บีทีเอส” ปลื้มรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

18 สิงหาคม 2565

“บีทีเอส” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 ลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวอุษณีย์ นามศิริ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในด้านหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น สาขาการขนส่ง และโลจิสติกส์ Cybersecurity Excellence Award (Transportation and Logistics) จาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยรางวัลดังกล่าว เป็นการการันตีว่าบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างดีเยี่ยม 

“บีทีเอส” ปลื้มรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ทั้งนี้การจัดงาน “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน และกำกับดูแล ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ อีกด้วย

“บีทีเอส” ปลื้มรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์