svasdssvasds

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

13 มิ.ย. 2565 เวลา 14:41 น. 985

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

PEA ร่วมมือกับ GPSC ดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงานทั้งจากพลังงานฟอสซิล (Fossil) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงการของ PEA เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าจริง โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA รวมถึงศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA กับ GPSC และบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการอื่นๆ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) Energy Attributed Certificates (EACs) หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

PEA ในฐานะผู้นำด้านการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลไกหลักสำหรับการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น PEA จึงตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรที่กำกับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานจึงพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าสาวนภูมิภาค

TagsPEA
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด