ด่วน! ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

10 ก.ค. 2567 | 13:03 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผลการเลือก สว. จำนวน 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ ที่ลงนามโดยประธาน กกต. อย่างเป็นทางการแล้ว

ช่วงค่ำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ 

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๒๐๐ คน ดังต่อไปนี้

***คลิกดูเพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษา

๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของรัฐหรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๑.พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์
๒ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
๓.นายมงคล สุระสัจจะ
๔. นายธวัช สุระบาล
๕.นายวร หินดี
๖.พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา
๗.พลโท สุกิจ ทั่งทอง
๘.นายอภิชาติ งามกมล
๙. พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
๑๐. นายอภินันท์ เผือกผ่อง

๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๑. พลตํารวจโท บุญจันทร์ นวลสาย
๒. พลตํารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร
๓. นายเศก จุลเกษร
๔. นายสืบศักดิ์ แววแก้ว
๕. พลตํารวจตรี สุนทร ขวัญเพ็ชร
๖. พันตํารวจโท สุริยา บาราสัน
๗. นายบุญส่ง น้อยโสภณ
๘. นายฉลอง ทองนะ
๙. พลตํารวจตรี อังกูร คล้ายคลึง
๑๐.พลตํารวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์

           ด่วน! ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว      ด่วน! ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว      ด่วน! ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดูรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง) ดูรายละเอียด