สภาฯ เปิดรับ“สว.ใหม่”รายงานตัว 3 วัน 11-12 , 15 ก.ค.นี้

10 ก.ค. 2567 | 11:12 น.

สำนักเลขาธิการวุฒิสภาเปิดให้ “สว.ใหม่” เข้ารายงานตัว 3 วันระหว่าง 11-12 ,15 ก.ค.นี้ เปิดวาระรอพิจารณาตั้ง กรรมการป.ป.ช. 1 ราย และ ผ่านพ.ร.บ.งบประมาณ 2568

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 จำนวน 200 คน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ออกประกาศเชิญสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เข้าแสดงตนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 11, 12 และ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 102 - 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการแสดงตน ดังนี้

1. หนังสือรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา ที่ http://www.senate.go.th หัวข้อ กรอกข้อมูลประวัติสำหรับการแสดงตน (E-Form) เพื่อนำมาใช้ในการแสดงตน ดังนี้

1. แบบแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 1)

2. ประวัติสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 3)

3. แบบกรอกประวัติสำหรับการเผยแพร่ (แบบ สว. 4)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2831 9363-4 หรือ Call Center วุฒิสภา  0 2831 9111

สำหรับขั้นตอนหลังเปิดให้รายงานตนครบถ้วนแล้ว เลขาธิการวุฒิสภาจะมีการนัดประชุมวุฒิสภานัดแรก เพื่อให้ สว. 200 คน กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นวาระการเลือกประธานวุฒิสภา และ รองประธานวุฒิสภา 

ทั้งนี้ต้องจับตาการประเดิมงานแรกของสมาชิกวุฒิสภา นั่นคือ การคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการป.ป.ช.) แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน 

ล่าสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้สรุปรายชื่อผู้สมัครจำนวน11 คน 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ ป.ป.ป. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

หลังจากนั้น จะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป

นอกจากนี้ มีวาระอื่นๆ ที่รอพิจารณาในชั้นวุฒิสภา ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของกมธ.วิสามัญสภาผู้แทนราษฎร ที่เตรียมพิจารณาวาระ 2 และ 3 ก่อนเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

สำหรับ สว.ชุดใหม่ 200 คนนี้ นับเป็นสว.ชุดที่ 13 ของการเมืองไทย มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา