กกต.เตือน“สว.ระดับจังหวัด”รวมตัวจัดกิจกรรมระวังเข้าข่ายผิด ก.ม. โทษหนัก

21 มิ.ย. 2567 | 08:35 น.

กกต.เตือน “สว.ระดับจังหวัด” รวมตัวจัดกิจกรรม ระวังเข้าข่ายผิดกฎหมาย สัญญาว่าจะให้ จูงใจบุคคลลงคะแนน โทษคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พ่วงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

วันนี้(21 มิ.ย. 67) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวในหัวข้อ “พึงระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือก สว.” ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีบุคคลรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมตามสถาบันการศึกษา หรือ โรงแรม โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด พึงระมัดระวังในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 77 (1) และมาตรา 81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ทั้งในส่วนของผู้จัดให้มีกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จักดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป

ทั้งนี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 (1) กำหนดว่า ผู้ใดกระทำการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ จัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้ง 20,000 -200,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 

และมาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี