ก.อ.เลือก "ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 19

17 เม.ย. 2567 | 04:30 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการมีมติเลือก "ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 19 เตรียมส่งรายชื่อให้วุฒิสภาเห็นชอบ

17 เมษายน 2567 นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอัยการ โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุด แทน นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2567

โดยที่ประชุม ก.อ.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่ 1 เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 19

ขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 10 ส่งหนังสือให้ประธานวุฒิสภา นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป