จับตา ปรับ ครม. ดัน“พิชัย ชุณหวชิร” นั่งรมว.คลังคนใหม่

12 มี.ค. 2567 | 12:44 น.

จับตา ปรับ ครม. ดัน “พิชัย ชุณหวชิร” นั่งรมว.คลังคนใหม่ แทน“เศรษฐา ทวีสิน” คาดเกิดขึ้นหลังปิดสมัยประชุมสภาฯ 9 เม.ย. 2567 นี้

วันนี้(12 มี.ค. 67) รายการเนชั่นอินไซด์ ซึ่งดำเนินรายการโดย 2 บก. บากบั่น บุญเลิศ และ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้เปิดประเด็นเรื่องการ “ปรับ ครม.” โดยระบุว่า ในการปรับ ครม.ที่จะมีขึ้นหลังการปิดสมัยประชุมสภาฯ (สภาปิด 9 เม.ย. 67) รัฐบาลจะมีการ ปรับครม. โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเลิกนั่งควบเก้าอี้ รมว.คลัง และหาคนใหม่มาทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้คนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ รมว.คลัง มีชื่อ นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) 

 

สำหรับ นายพิชัย ชุณหวชิร ได้รับการแต่งตั้งจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566

นายพิชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

 

 

พิชัย ชุณหวชิร เกิดเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2492 ปัจจุบันอายุ 75 ปี 

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 

ประวัติการทำงาน :

 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

พยานปากเอกคดีจำนำข้าว

ช่วงเดือน เม.ย. 2557 นายพิชัย ชุณหวชิร เป็น 1 ในพยานจำนวน 7 ปาก ที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เรียกตัวมาให้ปากคำคดีปล่อยปละเลยละการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 

เนื่องจาก ยิ่งลักษณ์ ระบุในหนังสือยื่นคำร้องถึงเหตุผลการเสนอชื่อ นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นมาพยานครั้งนั้นว่า นายพิชัย เป็นพยานผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพยานบุคคลภายนอก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า แต่ได้เสียสละยอมมาให้ปากคำ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในการวินิจฉัยของ ป.ป.ช.