เลาะตะเข็บข้อเสนอ ป.ป.ช. เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จุดเสี่ยงทางกฎหมาย

08 ก.พ. 2567 | 06:38 น.

เลาะตะเข็บข้อเสนอแนะ ป.ป.ช. แจก เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท - จุดเสี่ยงทางกฎหมาย 8 ฉบับ 3 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 3 มติครม.

1 ใน 4 ข้อชี้แนะ-ติติง ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เพิ่งถึงมือ “รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน” ให้หยุดคิด-ชั่งใจ ก่อนเดินหน้า “แจกเงิน” ตามนโยบาย “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” 10,000 บาท คือ “ความเสี่ยงด้านกฎหมาย” 

“รัฐบาลจะต้องตระหนักและใช้ความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

คมแง่-คมแหลมกฎหมายที่ “รัฐบาลเศรษฐา” ต้องฝ่าฟัน-ถูกเจาะยาง หากยังยืนกรานที่จะเดินหน้าเข้ารก-ดงหนาม ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ประกอบด้วยกฎหมาย 8 ฉบับ – 4 คำวินิจฉัย – 3 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  

ฉบับแรก กฎหมายใหญ่สุด-รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 71 มาตรา 75 มาตรา 134 มาตรา 140 มาตรา 172 มาตรา 245 

ฉบับที่ 2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 57 

ฉบับที่ 3 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561  มาตรา 73 มาตรา 136 

ฉบับที่ 4 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 32 

ฉบับที่ 5 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 49 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 59 

ฉบับที่ 6 พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 

ฉบับที่ 7 พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.2501 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 

ฉบับที่ 8 พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 มาตรา 20 มาตรา 22 

นอกจากนี้ยังมี “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 

  • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2541

ในการตรา พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับ ที่ครม.ได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัต ได้แก่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.2541 พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน พ.ศ.2541

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2585 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 และ พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 

  • ศาลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2552 

กรณี พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 

  • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5-7 / 2555 

กรณี พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 

  • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-4/2557 

กรณี (ร่าง) พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

รวมถึงยังมีมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

  • มติครม.วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง การบูรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)
  • มติครม.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และคู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
  • มติครม.วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ