เปิดไส้ในงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ปี 67 ถมดับไฟใต้ 20 ปี 3.41 แสนล้าน

04 ม.ค. 2567 | 05:58 น.

ในวาระศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน จัดสรร "งบดับไฟใต้" จำนวน 6,658.4 ล้านบาท 75 โครงการ

โดยบรรจุ “งบดับไฟใต้” อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินรวม 390,149.3 ล้านบาท ในส่วนของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6,658.4 ล้านบาท ประกอบด้วย 75 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 11.708 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 1.711 ล้านบาท 3.โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 10.072 ล้านบาท 4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 44.787 ล้านบาท 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 497.120 ล้านบาท

6.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 881.585 ล้านบาท 7.โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 9.307 ล้านบาท 8.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 0.528 บาท 9.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 12.439 ล้านบาท 10.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 82.236 ล้านบาท

 

11.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 19.721 ล้านบาท 12.โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 17.225 ล้านบาท 13.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 6 ล้านบาท 14.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 199.258 ล้านบาท 15.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 326.252 ล้านบาท

16.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 7.951 ล้านบาท 17.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 109.189 ล้านบาท 18.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 38 ล้านบาท 19.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 6 ล้านบาท 20.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 1.553 ล้านบาท

21.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 18.633 ล้านบาท 22.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 120.052 ล้านบาท 23.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 0.763 บาท 24.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 31.351 ล้านบาท 25.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 10 ล้านบาท

26.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 2.029 ล้านบาท 27.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 4.480 ล้านบาท 28.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 2.610 ล้านบาท 29.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 0.819 บาท 30.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 5.760 ล้านบาท

31.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 2.166 ล้านบาท 32.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 20.300 ล้านบาท 33.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 12.317 ล้านบาท 34.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 5.725 ล้านบาท 35.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 16.108 ล้านบาท

36.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 12.226 ล้านบาท 37.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 160.980 ล้านบาท38.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 3.954 ล้านบาท 39.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 8 ล้านบาท 40.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 8.426 ล้านบาท

41.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 892.660 ล้านบาท 42.โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 37 ล้านบาท 43.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 6.314 ล้านบาท 44.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 49.083 ล้านบาท 45.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 1,591.455 ล้านบาท

46.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 2.4 ล้านบาท 47.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 19.337 ล้านบาท 48.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 4.435 ล้านบาท 49.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5.5 ล้านบาท 50.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 0.393 บาท

51.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 0.931 บาท 52.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5.674 ล้านบาท 53.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 7.271 ล้านบาท 54.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 7.389 ล้านบาท 55.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 9.68 ล้านบาท

56.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 4 ล้านบาท 57.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 1.175 ล้านบาท 58.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 7.582 ล้านบาท 59.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 292.802 ล้านบาท 60.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 342.898 ล้านบาท

61.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 15.628 ล้านบาท 62.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 21.585 ล้านบาท 63.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 10.25 ล้านบาท 64.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 7.725 ล้านบาท 65.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 2.124 ล้านบาท

66.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 300,000 บาท 67.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 44.849 ล้านบาท 68.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 12.687 ล้านบาท 69.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 87.543 ล้านบาท 70.โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 25.25 ล้านบาท

71.โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 273.725 ล้านบาท 72.โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 2.51 ล้านบาท 73.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 29.555 ล้านบาท 74.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 106.303 ล้านบาท และ 75.โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1 ล้านบาท

20 ปี ถมงบดับไฟใต้ 3.41 แสนล้านบาท 

4 มกราคม 2567 ครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์ปล้นปืน 413 กระบอก จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ – ค่ายปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส กลิ่นเขม่าดินปืน-ควันกระสุนยังไม่มอดดับ

เปิดไส้ในงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ปี 67 ถมดับไฟใต้ 20 ปี 3.41 แสนล้าน  

ย้อนการจัดสรรงบประมาณ “ดับไฟใต้” 20 ปี ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2567 ประมาณ 341,447.3 ล้านบาท ดังนี้ ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท 

ปี 2550 เป็นอย่างน้อย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในงบกลาง ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5,900 ล้านบาท ปี 2551 เป็นอย่างน้อยอยู่ใน งบกลาง ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7,500 ล้านบาท 

ปี 2554 งบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์ 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,070,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้. ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ วงเงินรวม 161,989 ล้านบาท ในส่วนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 19,102 ล้านบาท 

ปี 2555 งบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์ 8 ด้าน จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,380,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้. ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม วงเงินรวม 472,938.3 ล้านบาท ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 16,487.8 ล้านบาท 

ปี 2556 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์ 8 ด้าน  จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,400,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม วงเงินรวม 491,744 ล้านบาท ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 21,124.9 ล้านบาท 

ปี 2557 งบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์ 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,525,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วงเงินรวม 143,207.6 ล้านบาท ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24,152.4 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 58 “งบดับไฟใต้” ทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สำคัญและแผนงานแม่บทระดับชาติ รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ปี 2558 งบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,575,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ วงเงินรวม 183,806.8 ล้านบาท ในแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25,686.5 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 59 “งบดับไฟใต้” ทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

ปี 2559 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,720,000 ล้านบาท  

โดย “งบดับไฟใต้” ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ วงเงินรวม 241,478.8 ล้านบาท ในแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30,512.8 ล้านบาท 

การจัดทำงบประมาณตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา “งบดับไฟใต้” ต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 6 ยุทธศาสตร์

ปี 2560 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,733,000 ล้านบาท 

เปิดไส้ในงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ปี 67 ถมดับไฟใต้ 20 ปี 3.41 แสนล้าน

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ วงเงินทั้งหมด 156,193.7 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12,510.1 ล้านบาท

ปี 2561 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 2,900,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 273,954 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13,295.4 ล้านบาท

ปี 2562 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 3,000,000  ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 329,239.6 ล้านบาทในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12,025.3 ล้านบาท 

ปี 2563 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 3,200,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 428,190.6 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10,865.5 ล้านบาท

ปี 2564 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 3,300,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 416,003.9 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9,731.7 ล้านบาท

ปี 2565 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 3,100,000 ล้านบาท 

เปิดไส้ในงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้ปี 67 ถมดับไฟใต้ 20 ปี 3.41 แสนล้าน

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 387,909.6 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7,144.3 ล้านบาท

ปี 2566 งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท 

โดย “งบดับไฟใต้” บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงินทั้งหมด 296,003.6 ล้านบาท ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6,251.2 ล้านบาท