หมอมิ้ง ยันขอโอน “พล.ต.อ.รอย” นั่งเลขาฯ สมช. เป็นไปตามกฎหมาย

04 ม.ค. 2567 | 02:38 น.

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยืนยันขอโอน “พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์” นั่งเลขาฯ สมช. เป็นไปตามกฎหมาย เห็นถึงความเหมาะสม รอกระบวนการจบ เสนอเข้าที่ประชุมครม. เห็นชอบแต่งตั้งต่อไป

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การขอรับโอนข้าราชการตำรวจ โดยโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย เนื่องจากเห็นความเหมาะสมในตัวพล.ต.อ.รอย จึงขอรับโอนมา

ทั้งนี้ยอมรับว่า ก่อนทาบทาม พล.ต.อ.รอย มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช.นั้น ได้มีการหารือกับ สมช. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีฝ่ายคัดค้าน จึงได้มีการออกหนังสือขอรับโอนพล.ต.อ.รอย มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในกระบวนการดังกล่าวนี้ ผบ.ตร.จะต้องรับทราบ และหากไม่ขัดข้อง จะต้องมีหนังสือให้คำตอบกลับมาเช่นกัน จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเสนอต่อที่ประชุม สมช. หาก สมช.เห็นชอบ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งต่อไป

ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0401.3/12930 ถึง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขอรับโอนข้าราชการตำรวจ ใจความสำคัญ ระบุว่า

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 

จึงมีความประสงค์จะขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้ว 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายินยอมการโอนข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป