"ฉัตรชัย บางชวด" หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

01 ธ.ค. 2566 | 06:10 น.

นายกฯแต่งตั้ง “ฉัตรชัย บางชวด”รองเลขาธิการ สมช.เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมทีมพูดคุยรวม 6 ราย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Peace Dialogue Panel”  โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย 

ส่วนคณะพูดคุยประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้แทนสำนักงาน สมช. และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นคณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง ในช่องทางที่เป็นทางการ ประเมินวิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ประสานงาน หรือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานในต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

"ฉัตรชัย บางชวด" หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

"ฉัตรชัย บางชวด" จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผ่านประสบการณ์การทำงานมากมาย อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ ,ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม,ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง ,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม ,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ ,ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

"ฉัตรชัย" รับผิดชอบการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงที่สำคัญ อาทิ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2566- 2570 ,นโยบายการบริหาร
และการพัฒนากำหนดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565-2567 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนากำหนดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566- 2570