นายกฯ ตั้ง "ฉัตรชัย บางชวด" หน.คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ชุดใหม่ 

27 พ.ย. 2566 | 11:10 น.

"เศรษฐา" ลงนามแต่งตั้ง คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดใหม่ 6 ราย "ฉัตรชัย บางชวด" รองเลขาธิการ สมช. นั่งหัวหน้าคณะ

27 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย 

ขณะที่คณะพูดคุย ประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม, ผู้แทนสำนักงาน สมช., ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นคณะพูดคุย และเลขานุการร่วม 

 

หน้าที่และอำนาจของ คณะพูดคุยสันติคุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดนี้ ประกอบด้วย 

1.เพื่อดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรง ในช่องทางที่เป็นทางการ 

2.ประเมินวิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.ประสานงานหรือแสวงหาความร่วมมือ จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชนให้เป็นไปตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นเฉพาะหรือดำเนินภารกิจเชิงลึกเฉพาะกรณี

7.ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใด ตามที่นายกฯ คณะรัฐมนตรี และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย 

ส่วนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบของทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากบงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้