ก.ตร.เคาะให้อำนาจ“ผบ.ตร.”แต่งตั้งตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

28 พฤศจิกายน 2566

ก.ตร.มีมติมอบอำนาจ ผบ.ตร. แต่งตั้งตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ในส่วนราชการอื่นได้ แต่ไม่ตัดโอกาสความเจริญในหน้าที่บุคลากรเดิม ขณะที่งดเว้นหลักเกณฑ์แต่งตั้ง นายเวร ผู้ช่วยนายเวร ระดับ ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบก. ทำหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2566 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. และคณะกรรมการ ก.ตร. เข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้มีรายงานว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร. กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กรณีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 

โดยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในส่วนราชการอื่นได้ โดยมีเงื่อนไขไม่ตัดโอกาสความเจริญในหน้าที่การงานของบุคลากรในหน่วยเดิม

ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ สำหรับการแต่งตั้งตำแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร ของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบก. ทำหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ

ด้าน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ตร.เลื่อนการประชุมเรื่องของกฎ ก.ตร. จะต้องนำมาใช้ในวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2567 ช่วงเดือน สิงหาคม 

โดยที่ประชุม ก.ตร.มีความเห็นขอรอการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นว่า มีปัญหา และขัดข้องอะไรในการแต่งตั้งโยกย้าย เพื่อจะนำมาเขียนกำหนดไว้ในกฎ ก.ตร. คาดว่าจะทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในเดือน มกราคม เพื่อเตรียมนำมาใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2567