เปิดประวัติ "ฉัตรชัย บางชวด" หัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ 

27 พ.ย. 2566 | 12:00 น.

เปิดประวัติ ผลงาน "ฉัตรชัย บางชวด" จาก รองเลขาธิการ สมช. สู่ หัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ เดินหน้าสานต่อภารกิจดับไฟใต้คนล่าสุด

สถานการณ์ปัญหาชายแดนใต้ยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น 6 ราย โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย  

ประวัติ นายฉัตรชัย บางชวด 

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรการอบรม

  • หลักสูตรการปฏิบัติจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (วปอ.) รุ่นที่ 91
  • หลักสูตรการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 40
  • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ(บมช.2) รุ่นที่ 2
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส.1) รุ่นที่ 83
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

ประสบการณ์การทำงาน

-ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ

-ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม

-ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง

-ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม

-ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ

-ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

-รับผิดชอบการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงที่สำคัญ อาทิ

1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2566 – 2570

2) นโยบายการบริหารและการพัฒนากำหนดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565-2567

3) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนากำหนดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570

4) แผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2547 – 2570

ตำแหน่งปัจจุบัน

-เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

-ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO)

-รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การปฏิบัติงานปัจจุบัน

กำกับและดูแลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

-กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม

-กองความมั่นคงภายในประเทศ

-กองประเมินภัยคุกคาม

-ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(สล.คพส.)

-เป็นผู้แทน สมช. และเลขานุการร่วมในคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

-ได้รับมอบหมายจาก สมช. ให้เป็นวิทยากรบรรยายประเด็นความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์รองรับในหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รวมถึงเป็นวิทยากรชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สมช. เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานการปฏิบัติระหว่าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่