“เศรษฐา”เฮ ศาลรธน.เอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมแถลงนโยบาย ไม่มีที่มาแหล่งรายได้

22 พ.ย. 2566 | 09:48 น.

ศาลรธน. มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมสอบ “เศรษฐา ทวีสิน”นำครม. แถลงนโยบาย โดยไม่ชี้แจงรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย


วันนี้(22 พ.ย. 66) ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า 

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยผู้ถูกร้องต่อรัฐสภา มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย เป็นการกระทำที่ขัด หรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพของผู้ร้องในการได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูล หรือ ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 (1) การแถลงนโยบายดังกล่าวใช้บังคับมิได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเป็นการใช้อำนาจ ในทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับรัฐสภา อันอยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล 

ประกอบกับผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพโดยตรง อันเกิด จากการกระทำของผู้ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้นำคณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งได้ถูกสมาชิกรัฐสภาท้วงติงอย่างหนักว่า นโยบายหลายเรื่องไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ที่จะมาดำเนินโครงการ

                    “เศรษฐา”เฮ ศาลรธน.เอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมแถลงนโยบาย ไม่มีที่มาแหล่งรายได้