“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ว่า สตง.สอบ ออก พรบ.กู้ 5 แสนล้านมาแจก ทำลายวินัยการคลัง

19 พ.ย. 2566 | 03:22 น.

“ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่นร้องผู้ว่า สตง. ปฏิบัติตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีรัฐบาลจะออก พรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านมาแจก จึงน่าจะขัดต่อกฎหมายการเงินการคลัง ม.53 โดยชัดแจ้ง และอาจจะทำให้วินัยการเงินการคลังของชาติเสียหายอย่างร้ายแรง

 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 245 บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง ของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.  เสนอผลการตรวจสอบการ กระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาฃ

“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ว่า สตง.สอบ ออก พรบ.กู้ 5 แสนล้านมาแจก ทำลายวินัยการคลัง

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วม เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

การที่รัฐบาลจะออก พรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านมาแจก จึงน่าจะขัดต่อกฎหมายการเงินการคลัง ม.53 โดยชัดแจ้ง และอาจจะทำให้วินัยการเงินการคลังของชาติเสียหายอย่างร้ายแรง องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจะนำความไปร้องต่อผู้ว่าฯ สตง.ในการปฏิบัติตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์ พญาไท กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าว