ครม.ตั้ง "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ "เป็นที่ปรึกษานายกฯ รับบทผู้แทนการค้าไทย

10 ตุลาคม 2566

ครม. แต่งตั้ง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” นั่งตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 หลังก่อนหน้านี้ยื่นใบลาออกจาก พรรคพลังประชารัฐ

วันนี้ 3 ต.ค.2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ส่งหนังสือแจ้งลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทุกสถานะ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566

นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์

 

ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า อาจารย์แหม่ม อาจจะเป็น 1 ใน 5 ได้นั่งตำแหน่งผู้แทนการค้ารัฐบาล

 

พลิกปูม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ประวัติการทำงาน

การศึกษา

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยวอร์ตันแห่ง
  • มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจีย และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
  • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • เคยดำรงตำแหน่ง
  • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
  • ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปัจจุบัน

  • ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่