เด้ง 8 ตำรวจพัวพันเว็บพนันออนไลน์ เข้ากรุ ศปก.ตร. ขาดจากตำแหน่งเดิม

27 ก.ย. 2566 | 08:50 น.

ผบ.ตร.สั่งเด้ง 8 ตำรวจพัวพันเว็บพนันออนไลน์ เข้ากรุ ศปก.ตร. ขาดจากตำแหน่งเดิม หลังถูกดำเนินคดีอาญา ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้(27 ก.ย. 66)  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2566 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า

ด้วยได้รับรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 63 มาตรา 105 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 

ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย

และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการ แทนในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 12 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก ในส่วนที่ขัดหรือแย้งและใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 ดังนี้

1.พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น.

2.พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รองผบก.สส.ภ.4

3.พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

4.พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3

5.พ.ต.อ.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รองผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

6.พ.ต.ต.ชานนท์ อ่วมทร สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

7.ส.ต.อ.อภิสิทธิ์ คนยงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

8.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 

โดยให้ ทั้ง 8 นาย ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย

ส่วน 9.พ.ต.ท.คเชนทร์ บุญทวี รองผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ ให้รรท.รองผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

10.พ.ต.ท.สุเนตย์ สีชำนาญ รองผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ให้รรท.รองผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

11.พ.ต.ท.พิทักษ์ โสนนอก สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ให้รรท.สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

12.ส.ต.อ.ธนโชติ แสงเรือง ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ให้รรท.ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา