ถ่ายทอดสดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา โหวตเลือกประธานสภาฯ คลิกที่นี่

03 กรกฎาคม 2566

เกาะติดชมถ่ายทอดสดรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาทั้ง 2 คน พร้อมเช็คระเบียบวาระที่สำคัญ คลิกอ่านรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่  

เกาะติดความเคลื่อนไหวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 คน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม ณ โถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญ เช่น คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. รวม 936 คน ที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมรัฐสภาในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นี้ได้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ซึ่งมีระเบียบวาระ ดังนี้

1.เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 27 ตามข้อตกลงร่วม (เอ็มโอยู) ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งจะเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาฯ รวมถึงรองประธานสภาฯคนที่ 1 และรองประธานสภาฯคนที่ 2 จากพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ตามลำดับ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก 

ให้เลขาธิการเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อโดยต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน จากนั้นให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมภายในระยะเวลาที่ประธานกำหนดโดยไม่มีการอภิปราย 

กรณีมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่า ผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก 

กรณีมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยลำดับเข้าใช้สิทธิเรียงตามตัวอักษร และเมื่อลงคะแนนครบแล้วให้ตรวจนับคะแนนโดยกรรมการการตรวจนับคะแนนที่ได้คัดเลือกเอาไว้ เมื่อนับคะแนนครบแล้ว ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนลับ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องปิดประกาศบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนไว้ ณ บริเวณสภาที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้เหมือนอย่างการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย

การเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และรองประธานสภาคนที่ 2

ให้ทำลักษณะเดียวกันกับการเลือกประธานสภา ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง

เมื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาได้แล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

  • โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง10
  • วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค และ AM 1071 KHz 
  • Application และ YouTube : TPchannel
  • เว็บไซต์ tpchannel.org
  • Facebook  สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา คลิก
  • Youtube สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา คลิก