จับตาครม. นายกฯ ถกความชัดเจนการเมือง สะพัดซบ "รวมไทยสร้างชาติ"

22 พฤศจิกายน 2565

จับตาครม. "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ถกความชัดเจนการเมือง หลังข่าวสะพัดดอดพบ พล.อ.ประวิตร ลาไปร่วม พรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมจับตากฎหมายสำคัญเสนอครม.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นอกจากมีเรื่องที่น่าสนใจเสนอเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่องแล้ว ยังต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมือง หลังจากมีกระแสข่าวการตัดสินใจทางการเมืองของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ 

 

ที่ผ่านมามีการรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อหารือถึงทิศทางการเมืองต่อจากนี้ โดยมีกระแสว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะไปร่วมทำงานการเมืองกับ "พรรครวมไทยสร้างชาติ"

 

ส่วนวาระที่น่าสนใจวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. หรือ เลมอน ลอว์ (Lemon Law)

 

มีสาระสำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่อง และความรับผิดของผู้ขายสินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องในเวลาส่งมอบสินค้า โดยปัจจุบันกฎหมายลักษณะนี้ก็มีบังคับใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลัง ยังเสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้เข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

วาระครมม. วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ 

 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดเกิน 5 ลิตร แต่ไม่เกิน 12 ลิตร หรือเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันไม่เกินท่วมที่มีความดันไม่เกิน 50 กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่ เกิน200 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
 • กระทรวง อว. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG 
 • รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2564

วาระเพื่อพิจารณา 

 • กระทรวงการคลัง เสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอการปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 และโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด 
 • กระทรวง อว. เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ 
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมติเรื่อง “Investing in the Core Structure of IOM” ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และ การยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอกรอบท่าทีไทยและเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ 7 
 • สำนักงบประมาณ เสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) 
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One map ) ของพื้นที่กลุ่ม 2 จำนวน 11 จังหวัด
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. 
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 27