ครม.แก้กฎหมายต่อวาระ บอร์ดอัยการ อยู่ในตำแหน่งได้ 2 วาระ

08 พ.ย. 2565 | 11:55 น.

ครม.อนุมัติหลักการเพิ่มระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ ปธ.คกก.อัยการและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมวาระเดียว 2 ปี เป็นไม่เกิน 2 วาระ

8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการ) ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ

 

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการอัยการและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งจากเดิมมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพียงวาระเดียวเป็นได้คราวละ 1 วาระและอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีกเพียง 1 วาระ

ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ระบุว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ประธานคณะกรรมการอัยการ และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีระยะเวลาเพียง 2 ปี

ทำให้การดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของประธานคณะกรรมการอัยการและกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงเสนอให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 วาระและอาจได้รับเลือกใหม่อีก 1 วาระ ซึ่งจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระเท่านั้น