มท.ยอมถอย! ชงครม.พรุ่งนี้ถอนกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทย 1 ไร่

07 พ.ย. 2565 | 08:57 น.

สะพัด “พล.อ.อนุพงษ์” เสนอครม.พรุ่งนี้ ถอนกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทย 1 ไร่ แลกลงทุน 40 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ อ้างเพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อน แล้วจะเสนอครม.ใหม่

วันนี้ (7 พ.ย.65) มีรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งขอถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา 


โดยให้เหตุผลว่า เพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้รอบคอบก่อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอ ครม.ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2565  หลังจากที่ พล.อ.อนุพงษ์ ไปตอบกระทู้ในการประชุมสภาฯ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 


อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในวาระการประชุมที่ส่ง ครม. ซึ่งคาดว่าเลขาฯ ครม.จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้ามาในวาระจร แจ้งเพื่อทราบต่อ ครม.ในการประชุมในวันที่ 8 พ.ย.นี้ 

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


โดยกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่


1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง


2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ


3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย


4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ


- จำนวนเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเอง


- ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง


- ต้องมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (เพิ่มขึ้นใหม่จากกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2545)

 

หากถอนการลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลาการดำรงทุน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถอนการลงทุน