svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี 

02 ตุลาคม 2565

คนกรุงเฮ!  ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ลงนามโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยืด “ค่าเก็บขยะกทม.” อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี ไปเริ่มเก็บ 1 ต.ค.2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕


โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อ ๒ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบุว่า  “ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป”

  คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี    คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี     คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี    คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี    คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี    คนกรุงเฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศยืด“ค่าเก็บขยะกทม.”อัตราใหม่ ออกไปอีก 1 ปี